Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý dạy - học:Các học phần Lý luận chính trị;  các học phần thuộc khối  kiến thức đại cương và cơ sở ngành thuộc bộ môn Tâm lý – Giáo dục,  học phần tin học cơ bản cho các ngành đào tạo của Nhà trường.

2. Nhiệm vụ 

2.1.Công tác đào tạo

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện hoạt động dạy – học các học phần Lý luận chính trị; các học phần thuộc khối  kiến thức đại cương và cơ sở ngành thuộc bộ môn Tâm lý – Giáo dục, Học phần tin học cơ bản; biên soạn tài liệu, giáo trình; tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập; xây dựng và thực hiện phương pháp kiểm tra, đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của người học, bảo đảm chuẩn đầu ra theo cam kết đã được công bố.

2.2.Công tác khoa học và công nghệ,  đảm bảo chất lượng, hợp tác quốc tế.

Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động khoa học và công nghệ, theo sự phân cấp và phân công của Hiệu trưởng;Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi Khoa.

2.3.Công tác quản lý giảng viên, người lao động khác

Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển đội ngũ; bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho giảng viên,người lao động; góp phần thực hiện công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho giảng viên, người học.

2.4. Công tác khác

Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thuộc phạm vi Khoa phụ trách;Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.