Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức của khoa đại cương gồm các tổ:

1. Tổ Lý luận chính trị - Tâm lý - Giáo dục

sptwnt

2. Ngành Giáo dục thể chất bao gồm 2 tổ bộ môn:
2.1. Tổ Bộ môn Điền Kinh – Các môn Bóng
sptwnt
2.2. Tổ Bộ môn Cầu lông, thể dục, Công tác đội
sptwnt
3.Ngành sư phạm Tiếng anh
sptwnt