Chức năng nhiệm vụ

1. Chức năng

Tham mưu và giúp Hiệu trưởng tổ chức, quản lý đào tạo các học phần đại cương trong chương trình đào tạo giáo viên ngành Giáo dục Mầm non.

2. Nhiệm vụ 

2.1. Công tác đào tạo 

a) Tổ chức hoạt động giảng dạy, quản lý hoạt động dạy - học các học phần đại cương trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non.

b) Tổ chức, quản lý hoạt động khoa học cấp đơn vị của cán bộ, giảng viên trong khoa.

c) Tổ chức rà soát điều chỉnh các chương trình học phần đại cương trong chương trình đào tạo giáo viên mầm non; tổ chức biên soạn giáo trình, tài liệu học tập các học phần đại cương.

đ) Tổ chức triển khai xây dựng, thẩm định, ngân hàng câu hỏi thi, đề thi và đánh giá kết quả thi các học phần thuộc Khoa phụ trách.

e) Tổ chức thi thao giảng cấp Khoa, phân loại giờ dạy của giảng viên.

2.2. Công tác nghiên cứu khoa học, đảm bảo chất lượng, hợp tác quốc tế

a) Lập kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hội nghị, chuyên đề khoa học cấp khoa.

b) Tổ chức thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế theo sự phân cấp.

c) Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng và kiểm định chất lượng giáo dục trong phạm vi Khoa.

2.3. Công tác khác

a) Phối hợp với Khoa Giáo dục Mầm non xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện đào tạo ngành Giáo dục Mầm non.

b) Quản lý VC, NLĐ của đơn vị.

c) Quản lý và sử dụng cơ sở vật chất, thiết bị dạy học thuộc phạm vi Khoa phụ trách.

d) Thực hiện chế độ thông tin, báo cáo về các hoạt động của Khoa theo quy định.

đ) Thực hiện các nhiệm vụ khác do Hiệu trưởng phân công.