Nghiên cứu khoa học

Danh mục các bài báo khoa học Năm học 2018 - 2019

[1].Phạm Quang Thuận (2018), Nâng cao hiệu quả công tác chủ nhiệm với nhóm kín Facebook tại Trường Cao đẳng Sư phạm Trung ương– Nha Trang, Tạp chí Khoa học Đại học Khánh Hòa

[2]. Phạm Quang Thuận (2018), Machine Learning hướng tiếp cận mới trong chẩn đoán rối loạn phổ tự kỷ, Kỷ yếu Hội thảo khoa học công nghệ thông tin và truyền thông ICT 2018

[3]. Phạm Quang Thuận (2019), Rèn luyện tư duy thuật toán cho trẻ mầm non, Hội thảo khoa học quốc gia "Giáo dục Mầm non trong bối cảnh cách mạng 4.0"

[4]. Trần Công Huân (2018), Xây dựng văn hóa chất lượng thông qua giáo dục tư tưởng chính trị cho học sinh, sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm trung ương Nha trang, Tạp chí Giáo dục và Xã hội

[5]. Thái Văn Tài (2018), Rèn luyện kỹ năng mềm cho sinh viên, một trong những giải pháp nâng cao văn hóa chất lượng nhà trường, Tạp chí Giáo dục và Xã hội