Nhân sự

1. Bộ môn Đại cương 1

kdc
 

ThS. Nguyễn Đức Thới

Chức vụ (Chức danh): Trưởng khoa (Giảng viên CĐSP chính)

Điện thoại: 0258.3542657

Email: thaibinhthoi@sptwnt.edu.vn

 
kdc
 

ThS. Phạm Văn Liệu

Chức vụ (Chức danh): Trưởng bộ môn (Giảng viên CĐSP chính)

Email: pvlieu@sptwnt.edu.vn

 
 

ThS. Phí Thị Thu Huyền

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên CĐSP chính

Email: pthuyen@sptwnt.edu.vn

 
kdc
 

ThS. Lê Văn Dũng

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: ledung89.ht@gmail.com

 
kdc
 

ThS. Hoàng Thị Mỹ Hảo

Chức vụ: Giảng viên CĐSP chính

Email: myhao0203@yahoo.com

 
tchuan
 

ThS. Trần Công Huân

Chức vụ: Giảng viên

Email: tranconghuan191@gmail.com

 
kdc
 

ThS. Thái Văn Tài

Chức vụ: Giảng viên CĐSP chính

Email: thaitai.hvhc@gmail.com

 

2. Bộ môn Đại cương 2

knt
 

ThS. Phan Đức Tuấn

Chức vụ (Chức danh): Phó trưởng khoa (Giảng viên)

Email: pdtuan@sptwnt.edu.vn

 
kdc
 

ThS. Nguyễn Thế Lâm

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: ntlam@sptwnt.edu.vn

 
kdc
 

Đoàn Thị Thùy Linh

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: dtlinh@sptwnt.edu.vn

kdc
 

ThS. Lê Thị Hoài Thanh

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên CĐSP chính

Email: lhthanh@sptwnt.edu.vn 

 
kdc
 

ThS. Vũ Thị Hương

Chức vụ (Chức danh): Giảng viên

Email: vthuong@sptwnt.edu.vn